EEN TERUGBLIK

Gepensioneerdenkring Gent viert zijn 55-jarig bestaan!

Beknopte historiek van de kring.

In 1995 schreef toenmalig voorzitter (nu: erevoorzitter) Robert de Rudder ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de kring een bondige terugblik voor in het kringkrantje.

Hier het integrale artikel van toen:

‘Een terugblik op 35 jaar kringleven’

Hoe het begon in Gent...

We schrijven 7 april 1960.
In de bank heeft een kleine receptie plaats, want 2 medewerkers gaan met pensioen. Het zijn de heren, Louis DE LENTDECKER en Philemon DEFOER. Drie andere nog actieve medewerkers krijgen een decoratie opgespeld: de heren N. GROOTAERT, E. PANNEMAEKER en P. PYFFEROEN.
Zijn verder aanwezig, de heren:

 • L. FOBE (Beheerder)
 • M. SCHOUPPE (Directeur)
 • M. WAUTERS (Adj.-Directeur)
 • J. VAN MEENEN en A. MICHIELSEN (Onderdirecteurs)
 • CH. DE JONGHE (Dienst Personeel)

Tijdens dit gezellig samenzijn komt de enkele maanden voordien opgerichte "Vriendenkring van oprustgestelde KB-ers" te Antwerpen ter sprake. De directie oppert de mening dat zulks ook te Gent moet kunnen. Zij belooft haar volledige steun en meent dat de heer L. DE LENTDECKER de aangewezen persoon is om dit initiatief uit te werken. Louis laat er geen gras over groeien en begint alvast enkele vroegere gepensioneerden op te zoeken. Ook neemt hij contact op met de heer H. PHILIPSEN, de drijvende kracht bij de stichting van de Kring te Antwerpen, om eens te zien hoe men daar te werk ging.

Hoe het verder groeide...

Verscheidene gepensioneerden werden dus bezocht door L. DE LENTDECKER en de meesten waren enthousiast en bereid zich te verenigen in een vriendenkring.
Een eerste contactvergadering vond plaats op 9 juni 1960.
Waren aanwezig: de heer J. VAN MEENEN, welke in de naam van de directie de voorafgaande besprekingen had bijgewoond.
Verder: Mej. JOLIET (in pensioen sedert 1941) en de heren J. AERTS, A. BOCKLANDT, Ph. DEFOER, L. DE LENTDECKER, A. DE SMET, H. DE WISPELAERE, R. FRECHIER, C. NOLLET, H. PERSOONS en L. VAN SEVEREN.

Men zou een Kring stichten onder de benaming:

"KRING DER OPRUSTGESTELDEN VAN DE KREDIETBANK NV-GENT"

Als leuze koos men:

"WE BLIJVEN ERBIJ"

Als bestuur zou men hebben:

 • een Erevoorzitter
 • een Voorzitter
 • een Ondervoorzitter
 • een Secretaris-penningmeester

De statuten waren er, de bank zou de nodige logistieke steun verlenen alsook enige financiële tegemoetkoming...
Men kon dus starten.

Eerste algemene vergadering...

Op 23 juni 1960 riep men de eerste algemene vergadering bijeen.
Op de dagorde stond o.a. de goedkeuring van de standregelen, welke met algemeenheid van stemmen gebeurde. Van deze stichtingsvergadering bestaat een oorkonde, waarop alle aanwezigen getekend hebben.
Directeur M. SCHOUPPE aanvaardde het Erevoorzitterschap.
Als bestuur werd met een algemeenheid van stemmen gekozen:

 • L. DE LENTDECKER, Voorzitter
 • C. NOLLET, Ondervoorzitter
 • PH. DEFOER, Secretaris-penningmeester

Als oudste in jaren werd Mej. JOLIET als raadgevend lid aan het bestuur toegevoegd. Verder waren ook aanwezig de heren: L. FOBE (beheerder), M. WAUTERS (adj. directeur), onderdirecteurs J. VAN MEENEN en A. MICHIELSEN.
De Kring telde 18 leden en men kon aan het werk...
Als activiteiten werden vooropgesteld:
- een bijeenkomst om de 2 maand;
- een feestmaal en één daguitstap per jaar.
Maar spoedig waren de activiteiten veel uitgebreider...

Dat schreef Robert De Rudder in 1995.

Wat kunnen we nu 20 jaar later daaraan toevoegen?

We schrijven inmiddels februari 2015 en de kring viert, het hele jaar door, zijn 11de lustrum.
Sedert de 1ste algemene vergadering van 1960 is er jaarlijks een statutaire vergadering.
Het huidig bestuur bestaat uit 7 mandatarissen die de klassieke functies uitoefenen. Daarnaast hebben we 3 erevoorzitters. Maandelijks, op juli na, is er een bestuursvergadering.
De ledenaangroei ‘boomt’ en het ledenaantal oversteeg deze maand de kaap van 600.
We zouden de leuze van destijds kunnen veranderen in: “We zijn er graag bij”

Activiteiten:

Ledenbijeenkomsten.
De tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten van weleer zijn maandelijkse geworden, uitgezonderd in juli en augustus. Die bijeenkomsten omvatten de jaarlijkse statutaire vergadering met nieuwjaarsreceptie, vijf bijeenkomsten met sprekers, een lentefeest in juni en een eindejaarsfeest in december, deze laatste twee al dan niet met sprekers of muzikale opluistering. Twee van de bijeenkomsten zijn daguitstappen.

Daguitstappen.
Van één daguitstap per jaar zijn het er twee geworden, een in mei en een in september.

Banket.
Dat feestmaal per jaar waarvan sprake (het 1ste had plaats bij de stichtingsvergadering in 1960) is in ere gehouden en is een jaarlijks banket geworden, dat gaat door op de 4de zondag van oktober. In het 55ste bestaansjaar heeft dus het 56ste feestmaal plaats.

Bedrijfsbezoeken.
Nog tijdens zijn voorzitterschap startte Robert De Rudder met het organiseren van bedrijfsbezoeken, dat zijn er nu één à twee per jaar geworden.

Meerdaagse reizen.
In 1993 startte mevrouw Lieve Janssens met meerdaagse reizen en wordt dit jaar de 24ste reis ingericht, daar zorgen nu 2 bestuursleden voor.

Wandelen.
Ook nog tijdens de ambtsperiode van de heer De Rudder begon Theo Claeys in april 1994 met een 1ste wandeling. Dat evolueerde van sporadisch naar geregeld en nu is er iedere maand van het jaar een wandeling.
In april vorig jaar bestond het wandelen 20 jaar en werd in juli de 250ste wandeling gedaan.
Nu is er een wandelcoördinator met verscheidene medewerkers die de wandelingen organiseren.  
Meestal zijn dat namiddagwandelingen maar er zitten ook wandeldagen tussen en ook soms eentje met een etentje achteraf. Dit jaar wordt er in oktober voor de eerste maal een wandelweekend ingericht.
De wandelingen zijn zeer gevarieerd van puur natuur (met of zonder gids) tot gecombineerd natuur & cultuur.

Cultuur.
Van cultuur gesproken, op tijd en stond bieden wij onze leden de mogelijkheid om een culturele activiteit bij te wonen. Dan gaat van theater, over operette tot concert.

Fietsen.
In 2002 begon onze huidige voorzitter Daniël Verbeke fietstochten op touw te zetten. Hij organiseerde vanaf 2003 ook een fietsvakantie en dat gebeurt sindsdien jaarlijks; dus wordt dit jaar de 13de fietsvakantie gereden.
Het fietsseizoen loopt van april tot oktober. Tussen de fietstochten, oorspronkelijk enkel in de namiddag, zitten er nu ook dagtochten (mei en augustus) en sluiten we het fietsseizoen af met een laatste rit in oktober, gepaard met een etentje waarbij het plaatselijk streekgerecht alle eer wordt aangedaan.
Als het weer ons goed gezind is, gaat in de maand januari onze ‘Midwinter’-fietstocht door.
Op 27 januari ll. was het goed weer en werd alzo de 100ste tocht gereden!
De organisatie van de fietsevenementen is nu in handen van een fietsteam.

Krantje.
Tengevolge van al die activiteiten ontstond de nood aan een maandelijks krantje. Dat kwam er, met uitzondering in augustus.
Het beleeft dit jaar zijn 17de jaargang en draagt de naam: Krant, Berichten, Courant (KBC).
Benevens de agenda voor de komende 3 maanden wordt daarin aangekondigd wat er voor de komende maand op til staat en verschijnen de verslagen van de evenementen van de verlopen maand.
Jarigen, jubilarissen, nieuwe leden, maar ook onze dierbare overledenen worden erin vermeld.
Ook wordt er wel eens een lid met een speciale verdienste of prestatie in de kijker gesteld.

2015 is dus een feestjaar voor de kring. Sinds de viering van het 40-jarig bestaan creëert en bakt bestuurslid Martine Braeckman in ieder lustrumjaar een unieke reeks keramiekkunstwerkjes als aandenken.
Op het banket van elk feestjaar krijgt ieder aanwezig lid een werkje uit de reeks. Dit jaar zal dat ook zo zijn.

Bij dat alles vergeten we de sociale doelstellingen van de kring niet, zoals o.a. de zieken bezoeken.

Wie waren voorzitter van de kring in de verlopen 55 jaar?

Dat waren:

 • Louis De Lentdecker,  1960 – 1972. (Dat was de vader van Louis De Lentdecker (LDL),gerechtsverslaggever bij De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk.)
 • Emiel Van Looken, 1973 – 1981. (Dichter – prozaïst; schreef onder het pseudoniem Miel Kersten.)
 • Adolf De Waele, 1981 – 1988.
 • Albert Huys, 1988 – 1993.
 • Robert De Rudder, 1993 – 1999.
 • Lieve Janssens, 2000 – 2009.
 • Daniël Verbeke, 2010 –  …

Daniël Van Renterghem
Verslaggever


Terug naar boven

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke| feedback